ششمین گردهمایی سالیانه مهندسی معدن

admin-ajax

۳ خرداد ماه ۱۳۹۴

ساعت ۱۵

برای ششمین بار گرد هم خواهیم آمد

http://utsme.ir/6thannualmeeting/

ششمین گردهمایی سالیانه مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران