همایش فرصت ها و چالش های تحصیلات در خارج از کشور (ویژه‌ی مهندسی معدن)

how to apply

همایش فرصت ها و چالش های تحصیلات در خارج از کشور ( ویژه‌ی مهندسی معدن)
Why & How To Apply

سخنران : مهندسی روح الله کشور دوست

دانشجوی دکتری دانشگاه ایالتی لوییزیانا

زمان : چهار شنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۵

ساعت ۱۴

how to apply