انتخاب دبیر انجمن به عنوان رییس کمیته دانشجویی خانه معدن ایران

طی جلسه کمیته دانشجویی خانه معدن ایران مورخ ۱۸٫۱۱٫۹۳ دبیر انجمن علمی مهندسی معدن جناب آقای میثاق اسماعیل پور ، به عنوان رئیس کمیته دانشجویی خانه معدن ایران انتخاب شدند ، که از این طریق به ایشان و تمامی دانشجویان دانشکده مهندسی معدن دانشکدهفنی تبریک می گوییم .

میثاق اسماعیل پور
میثاق اسماعیل پور